r61

  1. B

    Lenovo Lenovo ThinkPad R61 - LENOVO DAV3 GENBU5W - BOARDVIEW

    Lenovo ThinkPad R61 - LENOVO DAV3 GENBU5W BOARDVIEW SCHEMATIC