x31

  1. B

    Lenovo IBM X31

    IBM X31 SCHEMATIC